Introduction One Health platform


Wat is One Health?

Het One Health concept stelt dat mensen, dieren en planten met elkaar verbonden zijn en veel gemeenschappelijk hebben. Indien een van deze groepen geconfronteerd wordt met een gezondheidsprobleem, kan kennis uit de andere groepen bijdragen tot het antwoord voor deze kwestie. Binnen UGent is heel wat complementaire expertise met mogelijke health-toepassing aanwezig, zowel tussen species (mens-dier-plant) als tussen disciplines (life sciences en physical sciences). Het samenbrengen van deze kennis en technologie leidt tot een verrijking van het onderzoek aan UGent en tot creatieve en innovatieve oplossingen.

 

Wat is het One Health platform?

Het One Health platform brengt expertise en technologie aan UGent in kaart voor de volgende disciplines: dier en humane gezondheid, plantbiotechnologie, bio-engineering (sensoren, medical devices), big data en kunstmatige intelligentie. Verder verenigt het One Health platform onderzoekers met expertise en technologieën die de basis van nieuwe gezondheidstoepassingen kunnen vormen. De interdisciplinaire uitwisseling van kennis en inzichten zal ontdekkingen en toepassingen versnellen voor meerdere species en een verscheidenheid aan gezondheidsaspecten. 

 

Wat is de One Health platform kick-off?

Dit event is gericht op onderzoekers met interesse in onderzoek naar gezondheidstoepassingen. We laten UGent-onderzoekers aan het woord die hun succesvolle ervaringen rond One Health onderzoek delen en stellen de praktische werking van het One Health platform voor. 

Daarnaast willen we met dit event onderzoekers inspireren en innovatieve ideeën voorstellen. Bovendien biedt deze activiteit de gelegenheid om kennis te maken met collega’s uit andere expertisedomeinen, welke kan leiden tot nieuwe samenwerkingen en gezondheidsgerelateerde toepassingen. 

 

Programma

 13u-15u: 

-Keynote over biomimicry: hoe men zich kan laten inspireren in gezondheidsonderzoek door principes uit de natuur te bestuderen

-Onderzoekers binnen de associatie UGent vertellen over succesvolle samenwerkingen in een One Health context

-Voorstelling van het One Health platform

 >15u: online netwerking breakoutsessies 

 

Het One Health platform wordt gesteund door het Industrieel OnderzoeksFonds (IOF) 

Via het IOF wil de Vlaamse overheid de universiteiten steunen en stimuleren om sterk in te zetten op toepassingsgericht onderzoek en innovatie. Hierbij wordt niet alleen op valorisatie ingezet, maar ook op de verdere uitbouw van het onderliggende toepassingsgerichte onderzoek. Met de platformen en de platform-coördinatoren wordt ingezet op de intersectie van verschillende onderzoeksdomeinen, zo tegemoetkomend aan het toenemend belang van interdisciplinariteit in projectoproepen. De IOF platform coördinator bouwt het platform uit op de intersectie van meerdere valorisatiedomeinen. De rol van de platformcoördinator bestaat voornamelijk uit het faciliteren en opzetten van interdisciplinaire samenwerkingsverbanden binnen de AUGent met oog voor de innovatienoden van de industrie. Interactie en samenwerking met de industrie gebeurt steeds in nauw overleg met de business developers die daarin de lead nemen. 

_______________________________________ 

 

What is One Health?

The One Health concept consists of the notion that humans, animals and plants are interconnected and have a lot in common. Therefore, if one of these groups is faced with a health issue, knowledge from the other groups may be able to contribute to the answer for that issue. Within Ghent University vast complementary expertise with possible health applications is available, between species (human-animal-plant) as well as between disciplines (life sciences and physical sciences). Joining this knowledge and technology leads to an enrichment of the research at UGent and creative and innovative solutions. 

 

What is the One Health platform?

The One Health platform is financed by the AUGent Industrial Research Fund. The platform maps the expertise and technologies present at Ghent University for the following disciplines: veterinary and human health, plant biotechnology, bio-engineering (sensors, medical devices), big data and artificial intelligence. 

Furthermore, the One Health platform unites researchers with expertise and technologies that can be the basis of new health applications. The interdisciplinary exchange of knowledge and insights will speed up discoveries and applications for multiple species and for a variety of health aspects. 

 

What is the One Health platform kick-off?

This event targets researchers with an interest in research on health applications. Ghent University researchers will present their successful experiences regarding One Health research and we will introduce the practical operation of the One Health platform. 

Moreover, with this event we want to inspire researchers and propose innovative ideas. Furthermore, researchers will have the opportunity to meet colleagues from other domains of expertise, which could lead to new collaborations and health applications.

 

Program

13h-15h: 

-Keynote on biomimicry: how the study of nature can inspire health research 

-Researchers within the association UGent present successful collaborations within a One Health context 

-Presentation of the One Health platform 

 >15h: online networking breakout sessions

 

The One Health platform is supported by the Industrial Research Fund (IOF) 

Via the IOF, the Flemish government wants to support and stimulate universities to commit to application oriented research and innovation. This entails not only valorization, but also the elaboration of the underlying application oriented research. The platforms and platform coordinators are active on the intersection of different research domains, thus meeting the growing importance of interdisciplinarity in project calls. The IOF platform coordinator builds the platform based on the intersection of multiple valorization domains. The role of the platform coordinator mainly consists of facilitating and mounting interdisciplinary collaboration within the AUGent taking into account the innovation needs of the industry. Interaction and collaboration with the industry takes place in close collaboration with the business developers who take the lead in these interactions.

 

Inschrijven?
Locatie
Wanneer?
Plaatsen
online (livestream via a professional recording studio)14/10/2020 13:00 - 16:0046

Bijkomende informatie

Function
Function: if other, please specify
Research interest (e.g. disease spread; epilepsy)
I agree to share my name, e-mail, function and research interests with other participants
Reacties op deze website: oc-ict@UGent.be
English | Print
inloggen