UGent tekent EARA-verklaring | Ghent University signs EARA Statement.

De Belgische sector van de levenswetenschappen staat aan de top wat betreft het ontwikkelen van baanbrekende behandelingen, remedies en diagnoses die het leven van mens en dier ingrijpend veranderen. Om deze positie te kunnen behouden, moeten we blijvend inzetten op het vergroten van onze kennis in de biologie van ziekte en gezondheid. In principe gebruiken we daarvoor celculturen en computermodellen. Maar omdat deze niet altijd geschikt zijn voor complexe processen, worden soms ook dieren gebruikt. Om de gezondheid van menselijke en dierlijke patiënten te beschermen is een substantieel deel van onderzoek met proefdieren noodzakelijk.

Universiteit Gent is geen voorstander van het gebruik van dieren in onderzoek maar in sommige gevallen is het onvermijdelijk omdat er gewoonweg geen alternatieven zijn. We streven altijd naar het zo laag mogelijk houden van het aantal proefdieren, naar het verfijnen van onze methodologie en het inzetten op het ontwikkelen van waardige alternatieven. Onderzoek met proefdieren is in België zeer strikt gereguleerd:  het wordt nauwgezet gevolgd door een ethisch comité en uitgevoerd door bekwame onderzoekers in geaccrediteerde instellingen. De dieren worden met de grootste zorg omringd.

We zijn ons bewust van de noodzaak tot het ontwikkelen van een open dialoog tussen de onderzoeksgemeenschap en het brede publiek over het wanneer, waarom, en hoe van proefdiergebruik in onderzoek, en over de meerwaarde van dierproeven in de biowetenschappen en de (dier)geneeskunde. Transparantie draagt bij tot groter begrip van het brede publiek en een betere aanvaarding van het gebruik van proefdieren in onderzoek.

Daarom engageren onderzoeksinstellingen en bedrijven  zich door middel van deze EARA-verklaring tot het ontwikkelen van een transparante communicatiestijl en het garanderen van een open dialoog met het grote publiek.

De ondertekening van deze Verklaring is voor Universiteit Gent een volgende stap in het opvolgen van de thematiek rond dierproeven. Een werkgroep zal verdere stappen zetten in het stimuleren van een kritische dialoog binnen de UGent, een betere beleidsontwikkeling en het streven naar meer en beter communiceren over de context van onze laboratoriumdieren.

Meer informatie over EARA: http://eara.eu/nl/
Naar de Verklaring: http://eara.eu/wp-content/uploads/2016/04/Statement-and-signatories-in-support-of-animal-research-in-Belgium.pdf
Ethiek in onderzoek aan de UGent: https://www.ugent.be/intranet/nl/op-het-werk/onderzoek-onderwijs/onderzoek/beleid/ethiek.htm

***
Ghent University signs the EARA Statement in support of animal research and a transparent approach for Belgium
The Belgian life sciences sector is at the forefront of developing ground breaking treatments, cures and diagnostics which transform the lives of humans and animals. To maintain this position we need to continue increasing our understanding of biology in health and disease. In principle, we use cell-cultures and computer models. When for some complex processes these are not suitable, research may involve animals. A substantial proportion of animal research in Belgium is required to protect the safety of human and veterinary patients. Ghent University doesn’t advocate the use of animals but in some cases they are necessary because of a lack of alternatives. We always strive to reduce the number of animals necessary, to refine the methodology and to develop viable alternatives. Animal research in Belgium is highly regulated; it is overseen by ethical committees and carried out by qualified people in accredited facilities. The animals are surrounded with great care.

We realise the need to continue to develop an open dialogue between the research community and the public about when, why and how animals are used in research, and about the benefits of animal research to bioscience and human and veterinary medicine. Openness about animal research contributes to a higher level of public understanding and acceptance of the use of animals in research.

Therefore, with this EARA Statement research institutions and companies commit to work together for a transparent approach to communicating about their animal research, and to foster an open dialogue about animal research between the scientific community and the general public.

Signing this EARA Statement is yet another step for Ghent University to work even more closely on the topic of animal testing in scientific research. A working group on the topic will take further steps to stimulate critical discussion at Ghent University, improve policy making and communicate more and better about the animal lab context.

More information on EARA: http://eara.eu/en/
To the Statement: http://eara.eu/wp-content/uploads/2016/04/Statement-and-signatories-in-support-of-animal-research-in-Belgium.pdf
Research Ethics @ Ghent University: https://www.ugent.be/en/research/research-staff/organisation/ethics-research.htm

Het onrechtmatig gebruik van deze site is verboden en kan strafrechtelijk worden vervolgd.
BugsHelpPrint
aanmelden
Berichten Over Onderzoek en Internationalisering applicatie